Search Open

KLEVV

   
 

리뷰 및 수상 내역

ESSENCORE KLEVV U-DIMM DDR4-3200 CL22 32GB

Update 26th July, 2021

ESSENCORE KLEVV U-DIMM DDR4-3200 CL22 32GB

풀뱅크 욕구를 불러일으키는 단일 32GB 메모리 모듈!

자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인해주세요. 

 

https://quasarzone.com/bbs/qc_qsz/views/1038639

Other Contents List

  • ... Updata 11th May, 2022
  • ... Updata 29th April, 2022
  • ... Updata 22nd April, 2022
  • ... Updata 11th March, 2022